Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Tyto podmínky upravují základní pravidla, práva a povinnosti uživatelů webové aplikace umístěné na doméně www.e-gentleman.cz (dále jen „aplikace“). Pokud není mezi provozovatelem a uživatelem individuálně sjednáno jinak, platí na jejich vztah všechna ustanovení těchto VOP. Provozovatelem aplikace je společnost Motoclima s.r.o., IČO: 043 95 191, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1. Vhledem k tomu, že aplikace může obsahovat obsah, který nemusí být vhodný pro nezletilé uživatele, může být uživatelem aplikace pouze osoba, která dosáhla věkové hranice 18 let a která je plně způsobilá k právním úkonům. Registrací v aplikaci dochází k uzavření smlouvy mezi uživatelem a provozovatelem a uživatel zároveň registrací potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VOP, a to v plném rozsahu, všemu porozuměl a souhlasí se všemi právy a povinnostmi obsaženými a dále vyplývajícími z těchto VOP. Užívání aplikace v základním rozsahu není nijak zpoplatněno. Nad rámec základního rozsahu jsou povinni uživatelé hradit poplatky za tzv. VIP členství (viz. níže).

Povinnosti smluvních stran a pravidla aplikace

Uživatel je povinen uvést správné, pravdivé a úplné údaje. V případě uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů může provozovatel uživatelův účet bez dalšího s okamžitou účinností zrušit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. V případě, že uživatel uhradí při, nebo po registraci ve prospěch provozovatele jakoukoliv úhradu, propadá tato v takovém případě ve prospěch provozovatele jako smluvní pokuta. Uživatel se zavazuje neumožnit používání aplikace osobám, které nesplňují podmínky pro registraci.

Smlouva mezi provozovatelem a uživatelem je uzavřena po úspěšné registraci uživatele v aplikaci. Registrace je dokončena doručením potvrzující emailu o registraci uživateli.

Provozovatel zřídí uživateli jeho uživatelský účet s tím, že za obsah veškerých informací obsažených v uživatelském účtu a uveřejněných na profilu uživatele je vždy odpovědný uživatel.

Uživatelům s aktivními profily budou zpřístupněny následující funkce:

* možnost komunikace s ostatními uživateli,

* uživatel, který na svém profilu uveřejní vlastní fotografii, si bude moci prohlížet fotografie ostatních uživatelů,

* VIP uživatel (člen) si bude moci prohlížet fotografie ostatních uživatelů i bez zpřístupnění vlastních fotografií.

Uživatelé – dívky mají možnost kontaktovat ostatní uživatele – muže, a to bez omezení. Uživatelé – muži mají možnost kontaktovat ostatní uživatele – dívky, a to pouze v případě, že mají VIP členství sjednané za podmínek uvedených níže.

Provozovatel je oprávněn sledovat a archivovat IP adresy zařízení uživatelů. V případě závadného jednání či informací uveřejněných na profilu uživatele je oprávněn bez předchozího upozornění takové informace znepřístupnit, či zcela odstranit, aniž by měl povinnost informovat uživatele. Provozovatel má právo bez udání důvodu kdykoliv omezit nebo ukončit přístup uživatele do aplikace.

Provozovatel je oprávněn zrušit účet uživatel při porušení VOP, dále při včasném neuhrazení poplatku za VIP členství, při zjištění nevhodného obsahu na účtu/profilu nebo v případě porušení obecně závazných předpisů a dobrých mravů. V těchto případech nemá uživatel právo na vrácení již uhrazených poplatků. V případě nečinnosti uživatele po dobu delší než 30 dní může provozovatel jeho profil vymazat.

V případě nutnosti údržby HW a SW vybavení si provozovatel vyhrazuje právo omezit či dočasně přerušit dostupnost aplikace. V tomto případě má uživatel VIP členství právo nárok na jeho prodloužení o dobu výpadku. Provozovatel není odpovědný za nepřístupnost aplikace z důvodu, které vzniknou na straně třetích osob. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené vnějšími vlivy, přerušením provozu, poruchou či výpadkem, ani za škody vzniklé v důsledku ztráty dat nebo neoprávněného přístupu k datům uživatele na jeho účtu.

Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí uplatnit u provozovatele na adrese Motoclima s.r.o., IČO: 043 95 191, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 nebo na emailové adrese info@e-gentleman.cz. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že v případě placeného VIP členství dochází jeho aktivací ke zpřístupnění zpoplatněných funkcí aplikace a tudíž zkonzumování poskytnutého plnění. V případě, že uživatel posléze odstoupí od smlouvy, nebude mu vrácena cena za VIP členství za období, pro které již bylo VIP členství aktivováno.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že jím poskytnutá data bude provozovatel oprávněn uchovávat i o ukončení smlouvy, tedy po ukončení využívání aplikace uživatelem, a to za účelem možnosti obnovy uživatelského profilu na žádost uživatele.

VIP členství

VIP členství lze objednat přes formulář dostupný v aplikaci z uživatelského účtu. Ceník VIP členství nenásledující (dle doby, na kterou je VIP členství aktivováno a při jednorázově platbě dopředu):

a. 295,- Kč/týden,

b. 775,- Kč/měsíc,

c. 1545,- Kč/3 měsíce,

d. 4.200,- Kč/rok.

Cenu za VIP členství je uživatel povinen uhradit předem převodem na účet provozovatele. Bezprostředně poté, co bude úhrada připsána účet provozovatele, bude provozovatel povinen aktivovat uživateli funkce VIP členství. O vystavení daňového dokladu a jeho zaslání v elektronické podobě je nutno provozovatele písemně požádat. Profil uživatele nesmí obsahovat přímé kontaktní údaje. V případě porušení této povinnost si provozovatel vyhrazuje právo takové informace z profilu odstranit.

Profil nesmí obsahovat nevhodné fotografie. Za nevhodné fotografie se považují fotografie odporující právním předpisům, dobrým mravům, pravidlům slušnosti, tedy zejména fotografie pornografické či vulgární. Provozovatel nekontroluje vkládané fotografie. V případě zjištění nevhodné fotografie si však vyhrazuje práva takovou fotografii odstranit. O vhodnosti fotografií rozhoduje výlučně provozovatel.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že ostatní uživatelé mohou hodnotit jeho chování. Toto hodnocení je uveřejněno na profilu uživatele. Provozovatel nekontroluje obsah hodnocení, ale v případě, že zjistí, že je hodnocení nevhodné, má právo takové hodnocení odstranit. O vhodnosti rozhoduje provozovatel.

Uživatel může požádat o ověření pravosti své fotografií. Po ověření provozovatelem získá uživatel status tzv. „ověřený uživatel“. Pokud o to uživatel provozovatele písemně (e-mailem) požádá, sdělí mu provozovatel podmínky pro získání uvedeného statusu.

Zasílání obchodních sdělení, ochrana osobních údajů, povinné informace

Ochrana osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Uživatel registrací souhlasí jak se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak s rozšiřováním své podoby (podobizny, zvukového či obrazového záznamu, nebo projevů mé povahy) v souladu s ust. § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, to však pouze v rámci aplikace a v rozsahu v jakém to uživatel umožní při registraci, či v rozsahu odpovídající jeho úrovni členství. Provozovatel je oprávněn shromažďovat veškeré osobní údaje a informace o uživateli, které získal v souvislosti s uzavřením smlouvy. Osobní údaje či veškeré další údaje o uživateli jsou zpracovávány na dobu neurčitou. Provozovatel neodpovídá za zneužití osobních údajů, dalších údajů či jiných informací včetně fotografií, které uživatel dobrovolně uveřejnil na svém uživatelském profilu.

Údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s činností provozovatele a obchodních sdělení provozovatele na emailovou adresu uživatele. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas odvolat, a to písemným oznámením doručeným provozovateli.

Provozovatel může v souvislosti se vstupem uživatele do aplikace ukládat do koncového zařízení uživatele tzv. „cookies“ za účelem monitoringu a zlepšení poskytovaných služeb. Uživatel s ukládáním „cookies“ souhlasí. Uživatel může souhlas s ukládáním „cookies“ kdykoliv odvolat, resp. může ukládání „cookies“ odmítnout prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.

Provozovatel dle ustanovení § 1826 odst. 1, zák. 89/2012, Občanský zákoník, uvádí, že:

a) uzavřená smlouva bude v u provozovatele uložena v elektronické podobě, uživatel nemá k uložené smlouvě přístup,

b) smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce,

c) smlouva je uzavřena postupem dle čl. II. VOP, tj. potvrzením registrace uživatele ze strany provozovatele,

d) chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky /před registrací/ lze opravit na základě e-mailového požadavku adresovaného provozovateli,

e) provozovatel není vázán žádnými kodexy chování, ať již dobrovolnými či závaznými.

Ostatní a závěrečná ustanovení

Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách provozovatele, v den provedení registrace uživatelem. Provedením registrace uživatel bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto VOP.

Případné spory mezi provozovatelem a uživateli lze řešit taktéž mimosoudní cestou. V případě, že by mezi stranami vznikl spor, může se uživatel obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). O vyřešení případného sporu se může uživatel pokusit i on-line, a to prostřednictvím k tomu určené služby – https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.about.show. Platné VOP jsou zveřejněny na internetových stránkách www.e-gentleman.cz.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1. října 2016.